รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2020-06-09)

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 (2020-06-09)

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 (2020-06-08)

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 (2020-05-21)

ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3-7 (2020-05-13)

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (2020-07-02)

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (2020-10-01)

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (2019-11-20)

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (2019-10-18)

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2019-11-07)

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 (2019-06-07)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโคกม้า (2019-02-13)

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (2019-03-13)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (2018-12-17)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Int (2018-11-15)

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ()

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2018-10-29)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2018-09-28)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยพิศมัย (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโค (2018-09-17)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (2018-09-04)

รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถา (2018-09-03)

เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโคกม้า (2017-02-15)

การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต อนุมัติหรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน (2013-02-01)