ปลัดเทศบาล


จำนวนผู้เข้าชม


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

image01

นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า มอบนโยบายไม่รับของขวัญและ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า ถือปฏิบัติ

image01

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย

เทศบาลตำบลโคกม้า ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในในหน่วยงาน

image01

โครงการก่อสร้่างสิ่งสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายทางบ้านตาเกลียด(ทิศใต้ลาดยาง) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๙๑,๑๒๘.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

image01

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

image01

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลโคกม้านำโดย นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

image01

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกม้า

เทศบาลตำบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์

image01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4411-0694