นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า


 

ปลัดเทศบาล


 

  


 


 


 

 

 

 

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลโคกม้าได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล

image01

โครงการควบคุมและป้องและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566-30 มิถุนายน 2566

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๖๒ ท่อน งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐-๑.๒๐ เมตร งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๓๒๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เซรามิค จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายทางแยกทางหลวง ๒๔๔๕ บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๕ บ้านตลุงเก่า หมู่ที่ ๓,๙ บ้านฉันเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖-๘ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๖,๙๒๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดปาริภัทร จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพิสมัย หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงานก่อสร้างขยายผิวจราจร กว้าง ๕.๑๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๘.๔๐ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๓๔๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับจ้างบริษัท สุนีย์กรุ๊ป จำกัด จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

image01

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแสงเทียน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๙๐ เมตร งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๖๗ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๘๗๘,๕๐๐.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด กลันทาพาณิชย์ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายโคกกี่ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลันทาพาณิชย์ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนคูกันแสง บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๑,๓๘๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญศิริกานต์ ๒๐๑๙ จำนวนเงินเบิกจ่าย ๑,๒๕๘,๐๕๖.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าสิบหกบาทถ้วน) คิดค่าปรับล่าช้า จำนวน ๙๑ วันๆละ ๑,๓๔๔ บาท เป็นเงิน ๑๒๕,๙๔๔.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล. เลียบคลองลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๕๐ ตารางเมตร วงเงินตามสัญญา ๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เซรามิค จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

image01

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

image01

นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า มอบนโยบายไม่รับของขวัญและ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า ถือปฏิบัติ

image01

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย

เทศบาลตำบลโคกม้า ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในในหน่วยงาน

image01

โครงการก่อสร้่างสิ่งสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายทางบ้านตาเกลียด(ทิศใต้ลาดยาง) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑,๕๙๑,๑๒๘.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

image01

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

image01

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลโคกม้านำโดย นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

image01

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกม้า

เทศบาลตำบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์

image01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4411-0694