ปลัดเทศบาล


จำนวนผู้เข้าชม


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

image01

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยโชคอารีย์ หมู่ที่ 6 บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image01

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด,งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนสายทางบ้านฉันเพล – บ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ 5 บ้านฉันเพล ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

image01

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม้า ครั้งแรก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม้า ครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกม้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อทำการเลือกประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ

image01

รณรงค์ให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า

image01

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

image01

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดไ

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

โครงการมอบหน้ากากผ้าควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

โครงการมอบหน้ากากผ้าควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยร้านค้าชุมชน บ้านโคกเพชร ม.4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง 549,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

image01

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสมัยราษฎร์บำรุง บ้านหนองปรือ ม.7 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง 1,294,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

image01

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

image01

โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบ

โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2563 รำหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

image01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพจน์บำรุง บ้านเกียรติเจริญ ม.6 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง 492,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

image01

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนลาดยางสายบ้านฉันเพล-บ้านตะลุงเก่า ม.3 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ งบประมาณก่อสร้าง 388,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 28 มกราคม 2563

image01

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร

เทศบาลตำบลโคกม้าจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่

เทศบาลตำบลโคกม้าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ กองร้อย ตชด.ที่ 216 ผู้นำชุมชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เราทำความดีด้วยหัวใจ Big cleaning day ถนนสายทางแยกบ้านโคกกลาง-หนองโสน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

image01

กิจกรรมเดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดอ

รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายในชุมชน สถานที่ราชการ วัด โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

image01

โครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุ

การประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท แปลง "ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเพ็ด" เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดไทรโยง บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

image01

โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ. 2562

โดยมีกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รับชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ฝึกอบรมอาชีพต่างๆระยะสั้น การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กแรกเกิด การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนและให้ความรู้ด้านต่างๆ

image01

โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562

หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกม้า

image01

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งช่วยชาติรักษาสิ่งแวดล้อม

การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งภายในตำบลโคกม้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

image01

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกม้า

เทศบาลตำบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์

image01

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลโคกม้า ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และโปร่งใส นำโดย นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า

image01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4411-0694