ปลัดเทศบาล


จำนวนผู้เข้าชม


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลโคกม้า ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

image01

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเพชรลำดวน หมู่ที่ 4 บ้านโคกเพชร ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 319.20 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 185,000 บาท

image01

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลโคกม้านำโดย นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายทางบ้านโคกม้า-บ้านตะลุงเก่า(รหัสสายทาง บร.ถ.08-007) หมู่ที่ 3 บ้านตะลุงเก่า ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 5-6 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,424 ตารางเมตร งบประมาณค่าก่อสร้าง 3,462,222.- บาท ตรวจรับงานก่อสร้าง วันที่ 7 ก.พ. 2565

image01

โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ทับถนนคอนกรีตเดิม(Asphalt Overlay) ถนนกิ่งเพชร หมู่ที่ 5 บ้านฉันเพล ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 477,000 บาท ตรวจรับงานก่อสร้าง วันที่ 7 ก.พ. 2565

image01

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565

image01

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม้า ครั้งแรก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกม้า ครั้งแรก หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกม้า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อทำการเลือกประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ

image01

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดไ

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

โครงการมอบหน้ากากผ้าควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

โครงการมอบหน้ากากผ้าควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกม้า

image01

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลโคกม้า

เทศบาลตำบลโคกม้าจะมุ่งพัฒนาไปสู่ ท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรอินทรีย์

image01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทร. 0-4411-0694